Brf Bojen 10
Industrigatan 16
112 46  Stockholm

Faktureringsadress:
Brf Bojen 10
c/o SBC
Box 5
851 02 SUNDSVALL

Organisationsnr: 716411-7215
Kontonr:    6146 - 528 248 952 (SHB)

Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.


Föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1986-04-30.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades 1988-03-28.
Nuvarande stadgar fastställdes 2013-06-10.
Föreningen är ej medlem i samfällighet.


Styrelse

Antal protokollförda sammanträden under 2016: 11 st

Styrelsen har följande sammansättning efter Föreningsstämma per 2017-05-31:

Namn

 

 

Fredrik Kjällander

Ordförande

 

Agnetha Sjöholm

Ledamot (Sekreterare)

 

Marie Eriksson

Ledamot

Lars Gustafsson Ledamot

Gunnel Sellin

Ledamot

Agneta Lundgren Järrel Suppleant
Bent Paulsson Suppleant

 

Revisorer

Namn

 

Carina Toresson
(Toresson Revision)

Ordinarie externrevisor

Camilla Lindstaf
(Toresson Revision)

Ordinarie internrevisor

 

 

 


Valberedning

Namn

Susanne Kjällander (sammankallande)

Lovisa Åbom

 
Föreningens ekonomi per 2019-06-10

Föreningen är skuldfri med en god ekonomi. Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 2019-04-01 med 15 %.


Förvaltning

- Ekonomisk förvaltning sköts av SBC. (Kontaktas på 0771-722 722, vardagar 7-19).
- Lägenhetsförteckningen sköts av Styrelsen och SBC.
- Teknisk förvaltning sköts av Styrelsen tillsammans med bostadsrättsmedlemmarna.


OBS!

Pantsättningsärenden skickas i original direkt ill föreningens ekonomiska förvaltare SBC:

SBC
Box 1353
111 83 Stockholm

med elektronisk kopia tilll: info@bojen10.se

- Styrelsen debiterar överlåtelse- och pantsättningsavgift enligt stadgar.
- Överlåtelseavgift betalas av säljaren.

Vid frågor kring panter etc - kontakta:
Krystyna Cegielska (SBC) på 08-775 72 76 / krystyna.cegielska@sbc.se.


Medlemmar

Antal medlemslägenheter: 48 st
Antal överlåtelser under 2018: 6 stAndrahandsuthyrning

Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning endast om godtagbara skäl föreligger enligt lag, såsom arbete eller studier på annan ort, sambo på prov eller längre utlandsvistelse. Observera att föreningen har en restriktiv syn på återkommande andrahandsuthyrning, samt att det kan ta upp till en månad eller mer innan du får besked.

Den boende skall lämna en ansökan till styrelsen i original på den av föreningen anvisade blanketten.
Efter styrelsens beslut lämnas elektronisk kopia till bostadsrättsinnehavaren och originalet arkiveras i lägenhetspärmen.

Tre original skall upprättas av andrahandsavtalet, på den av föreningen anvisade blanketten. Elektronisk kopia återsänds till bostadsrättsinnehavaren och ett original arkiveras av styrelsen i lägenhetspärmen.

Uthyrning får ske om en tidsperiod av minst 6 månader och max två år.

OBS!
Vidare skall hyresgästen följa Bojen 10’s stadgar och rutiner, dvs åta sig samma förpliktelser gentemot Bojen 10 som bostadsrättsinnehavaren har, såsom att delta i städdagar etc. Observera att det under inga omständigheter är tillåtet att hyra ut lägenhet i andra hand innan styrelsen lämnat godkännande.


TV, Bredband och Telefoni

Vi har gruppavtal med ComHem. Mer info om vårt avtal hittar du nedan (avtalet är sedan dess tecknande uppgraderat till 100 Mbit:

[Info Gruppavtal ComHem ]

Värdet på tjänsterna som ingår i avgiften/hyran är ca 600 kr/mån för varje medlem.