Brf Bojen 10
Industrigatan 16
112 46  Stockholm

Faktureringsadress:
Brf Bojen 10
c/o SBC
Box 5
851 02 SUNDSVALL

Organisationsnr: 716411-7215
Kontonr:    6146 - 528 248 952 (SHB)

Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.


Föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1986-04-30.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades 1988-03-28.
Nuvarande stadgar antogs vid föreningsstämman 1986-07-08 samt har uppdaterats vid föreningsstämma 1992-04-21, 2013-06-10, 2018-07-27 samt 2023-06-12.
Föreningen är ej medlem i samfällighet.


Styrelse

Antal protokollförda sammanträden under 2022: 13 st

Styrelsen har följande sammansättning efter Föreningsstämma per 2023-06-12:

Namn

 

 

Fredrik Kjällander

Ordförande

 

Annika Lindarw

Ledamot

 

Anders Söderlund

Ledamot

Madeleine Hammar Suppleant

Daniel Orlic

Suppleant

Jan Rydén Suppleant
   

 

Revisorer

Namn

 

Carina Toresson
(Toresson Revision)

Ordinarie externrevisor


Toresson Revision

Suppleant externrevisor

 

 

 


Valberedning

Namn

Susanne Kjällander (sammankallande)

Gunnel Sellin

 
Föreningens ekonomi per 2023-06-12

Föreningen har överlag en god ekonomi med mycket låg skuldsättningsgrad och inga större utgifter i närtid. 


Förvaltning

- Ekonomisk förvaltning sköts av SBC. (Kontaktas på 0771-722 722, vardagar 7-19).
- Lägenhetsförteckningen sköts av Styrelsen och SBC.
- Teknisk förvaltning sköts av Styrelsen tillsammans med bostadsrättsmedlemmarna.


OBS!

Pantsättningsärenden skickas i original direkt ill föreningens ekonomiska förvaltare SBC:

SBC
Box 1353
111 83 Stockholm

med elektronisk kopia tilll: info@bojen10.se

- Styrelsen debiterar överlåtelse- och pantsättningsavgift enligt stadgar.
- Överlåtelseavgift betalas av säljaren.

Vid frågor kring panter etc - kontakta SBC

www.sbc.se

 

 

Medlemmar

Antal medlemslägenheter: 48 st

Antal överlåtelser under 2022: 3 st
Antal beviljade andrahandsuthyrningar under 2022: 1 stAndrahandsuthyrning

Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning endast om godtagbara skäl föreligger enligt lag, såsom arbete eller studier på annan ort, sambo på prov eller längre utlandsvistelse. Observera att föreningen har en restriktiv syn på återkommande andrahandsuthyrning, samt att det kan ta upp till en månad eller mer innan du får besked.

Den boende skall lämna en ansökan till styrelsen i original på den av föreningen anvisade blanketten.
Efter styrelsens beslut lämnas elektronisk kopia till bostadsrättsinnehavaren och originalet arkiveras i lägenhetspärmen.

Tre original skall upprättas av andrahandsavtalet, på den av föreningen anvisade blanketten. Elektronisk kopia återsänds till bostadsrättsinnehavaren och ett original arkiveras av styrelsen i lägenhetspärmen.

Uthyrning får ske om en tidsperiod av minst 6 månader och max två år.

OBS!
Vidare skall hyresgästen följa Bojen 10’s stadgar och rutiner, dvs åta sig samma förpliktelser gentemot Bojen 10 som bostadsrättsinnehavaren har, såsom att delta i städdagar etc. Observera att det under inga omständigheter är tillåtet att hyra ut lägenhet i andra hand innan styrelsen lämnat godkännande.

Föreningen kommer att debitera avgift för andrahandsuthyrning i enlighet med stadgarna.

Medlemskap

I samband med ansökan om medlemskap i föreningen tillämpas sidoavtal för att säkerställa permanent boende.


TV, Bredband och Telefoni

Vi har gruppavtal med Tele2 (500/50 Mbit). Kontakta Tele2 nr: 90 222 direkt för mer info

Värdet på tjänsterna som ingår i avgiften/hyran är ca 600 kr/mån för varje medlem.