Kallelse till föreningsstämma Bojen 10

Måndagen den 12 juni 2023, kl 19.00
Vind/terrass Industrigatan 16, Stockholm.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Antagande av nya stadgar
 17. Motion om beslut rörande trädgårdsskötsel
 18. Stämmans avslutande

2023-05-29
Styrelsen

 

Pkt 16 - Antagande av nya stadgar

Med anledning av ny lagstiftning föreslår styrelsen att föreningen beslutar om att:

Anta nya stadgar i enlighet med beslut om antagande av nya stadgar taget av extra föreningsstämma 20 april 2023.

För ikraftträdande krävs beslut på två på varandra följande stämmor.

Bilaga - stadgar beslutade om vid extra föreningsstämma

 

Pkt 17 - Motion om beslut kring leverantör av trädgårdsskötsel

Motion är inkommen från Marie Eriksson med förslag till beslut om:

Utbyte av befintlig leverantör av löpande skötsel av trädgård och terrass, samt att en sådan ny leverantör accepterar att samarbeta med boende i huset.

Styrelsens uppfattning är att val av leverantörer är en styrelsefråga och inte en stämmofråga. Med anledning av detta är det styrelsens förslag att stämman röstar ’Nej’ till framlagt förslag enligt motionen.

Bilaga - motion