Sophantering

Som vi tidigare informerat om är det från och med 2024-07-01 lagkrav på sortering av avfall. Det har varit en del turer i detta ärende. Som det ser ut nu kommer vi tyvärr inte att kunna ha kvar sopnedkasten på samma sätt som idag. Mer information i ärendet kommer löpande.


Mal i förråd

Malen i förrådsutrymmena har inte helt försvunnit. Påminnelse att alla behöver gå igenom och åtgärda sitt förråd enligt Anticimex anvisning.

--------------------------------

Ladda ned Årsredovisning 2023

Kallelse föreningsstämma Bojen10


Tisdagen den 11 juni 2024, kl. 19.30
Vind/terrass Industrigatan 16, Stockholm.

 

1.    Öppnande 

2.    Fastställande av röstlängd 

3.    Val av stämmoordförande 

4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5.    Val av två justerare tillika rösträknare 

6.    Godkännande av dagordningen 

7.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9.    Föredragning av revisorernas berättelse

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11.  Beslut om resultatdisposition 

12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer, samt i förekommande fall åt valberedning, för nästkommande verksamhetsår 

14.  Beslut om antal ledamöter och suppleanter 

15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant 

17.  Val av valberedning 

18.  Motioner om beslut rörande trädgårdsskötsel (på gård och takterrass)

19.  Finansiering av negativt driftsnetto

20.  Avslutande

 

---

 

Pkt 18 - Motioner om beslut kring trädgårdsskötsel (på gård och takterrass)

 

Motioner inkomna från Marie Eriksson, med förslag till beslut om att:

a. ”Byta ut nuvarande arkitekt. Dessutom till någon som kan tänka sig att samarbeta med boende i huset.”

b. ”Ta tillbaka konceptet med tidigare trädgårdsgrupp, och i kombination med en ny trädgårdsarkitekt.”


Styrelsens uppfattning är att då ny trädgårdsarkitekt/leverantör är kontrakterad sedan våren 2024 med avtal över 2024, dessutom utan framlagt krav på att inte samarbeta med föreningen kring uppgifter, är delfråga (a) att ses som överflödig då motionens syfte och formulering i stort redan kan ses som uppfyllt. Röstningen i dess formulering blir då i sådant fall att byta ut den nya trädgårdsarkitekten.

Vad gäller upprättandet av en aktiv trädgårdsgrupp är detta något föreningen haft dåliga erfarenheter kring gällande ansvar och utförande. Styrelsen ser vidare ett stort värde, delvis pga. detta, att ha en uttalad leverantör med tydligt helhetsansvar för trädgårdsskötsel på takterrass och i trädgård.

Med anledning av ovan är det styrelsens förslag att: stämman röstar
’Nej’ till framlagda förslag enligt motionerna.

 

Bilaga Motion

 

 

Pkt 19 - Underlag för diskussion och eventuellt beslut rörande finansiering av negativt finansnetto

Överlag har Brf Bojen en mycket god ekonomi, med en fastighet i gott skick och en mycket låg belåningsgrad.  Dock har vi sedan länge ett löpande driftsunderskott som vi nu behöver hantera. Avsikten är att på föreningsstämman ha en öppen principiell diskussion kring frågan, samt vid tillräcklig enighet även fatta beslut.

För att hantera ett negativt driftsnetto har vi tre huvudsakliga verktyg och/eller kombinationer därav:

1.      Lägre utgifter

2.      Högre intäkter

3.      Ökad belåning

Styrelsen har nyligen gått igenom alla utgifter kopplade till löpande drift. Föreningen har överlag bra avtal så här finns inga stora besparingar att göra. Vi hoppas dock att få ned löpande kostnader för sophämtning efter nya rutiner där i samband med ny sophantering, samt att investeringen i nya termostater mm i värmesystemet bör sänka våra utgifter där. Men detta är inte tillräckligt för att få ett kassaflöde i balans. Vi behöver därför också ta ett beslut kring intäkter och belåning.

Intäkter innebär för vår förening avgifter från medlemmar (”hyran”). Vi har idag en avgiftsnivå som är medelhög eller t o m något lägre än jämförbara föreningar. Jämförelsetalen förväntas dessutom öka, så det finns ett visst utrymme för en mindre höjning och vi ändå kan ligga bra till jämfört med andra föreningar.

  
Årsavgift kvm/bostadsrättsyta:        Brf Bojen 10:   588 kr                           Referens:  655 kr

 

Vad gäller belåning har vi idag en mycket låg belåning. Samtidigt har det ökade ränteläget jämfört med ett par år sedan inneburit att lån inte längre är nästan ”gratis” sett till utgifter. Däremot har fortfarande vi en mycket stor buffert är i låneutrymme inför större utgifter i framtiden.


Lån/kvm bostadsrättsyta:                Brf Bojen 10:   995 kr        Referens:   5 000 kr eller lägre
                                                                                                                            anses "mycket bra"


Styrelsen under en längre tid diskuterar frågan ur många aspekter såsom: vad medlemmarna vill; vad som är bäst för föreningen; vem/vad ska prioriteras; mm. I sin helhet handlar det om att förvalta alla medlemmars investering, men samtidigt också följa lagar, regler och riktlinjer för en långsiktigt sund ekonomi i föreningen en välskött fastighet.

Efter ingående diskussion är styrelsens förslag att årsstämman beslutar att:

Från och med oktober 2024 ska avgiften höjas med 10% till 647 kr, kombinerat med utökade lån därefter vid behov.


Detta i sig kommer sannolikt inte att räcka för att nå ett kassaflöde i balans. Däremot har föreningen en kassa men framförallt ett låneutrymme som gör att vi då bör kunna hantera alla förväntade finansiella utgiftsbehov för de närmsta åren. Det kan vara aktuellt med ytterligare avgiftshöjningar framöver, men styrelsens förlag är höjning på 10% nu, kombinerat med en löpande aktiv hantering av finansieringsfrågan. Riktpunkten är att på lång sikt arbeta mot ett kassaflöde i balans.

/Styrelsen